تجدید مناقصه عمومی شماره 1-99/37 ( تخلیه و بارگیری سوخت مایع در جایگاه ایستگاه تخلیه سوخت شهرستان نکا و نیروگاه و تمیزکاری اطراف تانکهای مخازن سوخت )