مناقصه عمومی شماره 99/32 ( تامین نیروی انسانی در بخش های خدمات عمومی ، فضا سبز، نگهداری ساختمان ها وموتوری .