مزایده عمومی شماره 99/33 ( فروش 703 قلم از اموال اسقاطی غیرقابل استفاده در نیروگاه )