مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/36 (تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریت های حفاظت فیزیکی و حراست)