مناقصه عمومی شماره 99/29 ( خرید سود مایع مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه )