تجدید مناقصه عمومی شماره 1-99/27 ( خرید رزین های تبادل یونی تصفیه خانه آب واحدهای بخار نیروگاه )