مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/37 ( تخلیه و بارگیری سوخت مایع در جایگاه ایستگاه تخلیه سوخت نکا و نیروگاه و تمیزکاری اطراف تانکهای مخازن سوخت )