مزایده عمومی شماره 99/28 (فروش لوله های مستعمل ضایعاتی)