آگهی مزایده عمومی شماره 99/22 ( 10.000 کیلوگرم شالی طارم هاشمی )