آگهی مناقصه عمومی شماره 99/16 ( ساخت باتری های واحد بخار )