آگهی مناقصه عمومی شماره 99/15 ( خرید لوله های بدون درز واحد های بخاری )