آگهی مزایده عمومی شماره 99/19 ( حدود 15 تن ورق های دم قیچی مستعمل و ضایعاتی )