آگهی مزایده عمومی شماره 99/18 ( تعداد 267 عدد باطری مازاد ضایعاتی حاوی اسید، شامل 243 عدد از نوع سرب- اسید 800 آمپر ساعت و 24 عدد از نوع سرب - اسید2000 آمپرساعت