مناقصه عمومی شماره 99/7 ( خرید روغن SHELL TURBO T46 و SHELL TURBO T32 )