مناقصه عمومی شماره 99/8 ( ساخت پره ها ، اسپیسرها و متعلقات مربوط به توربین پمپ تغذیه ( BFPT ) واحد بخار )