مناقصه عمومی شماره 99/6 ( تامین 450 عدد فاین فیلترهای سیستم هوای ورودی کمپرسور واحد2 گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا )