آگهی مزایده عمومی 99/5 ( فروش پسماندهای جامد کف کوره و پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر نیروگاه نکا )