مزایده عمومی شماره 99/1 فروش سهام متعلق به شرکتهای مدیریت تولید برق نکا و برق گیلان در شرکت '' تعمیرات صنایع نیروگاهی مازندران .(صنیر) ''