مناقصه عمومی شماره 99/4 ( خرید مقدار 1000 تن سود مایع 50 % )