انتصاب مدیرعامل شرکت بعنوان عضو شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

1398/04/12 - 17:24

  

   محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی طی حکمی مهندس محسن نعمتی مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا را به عنوان عضو شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرد.