برگزاری مانور آمادگی در زمان نشت مواد شیمیایی در نیروگاه نکا

1397/03/31 - 14:45

برگزاری مانور آمادگی در زمان نشت مواد شیمیایی در نیروگاه نکا

       بمنظور افزایش میزان آمادگی و سرعت عمل کارکنان و نیز ایجاد هماهنگی بین گروه­های عملیاتی، مانور آمادگی در زمان نشت مواد شیمیایی در نیروگاه شهیدسلیمی نکا برگزار شد.

      به گزارش کارشناس مسئول ایمنی و بهداشت محیط کار، در این کار تمرینی که با موضوع نشت مواد شیمیایی همراه با مصدومیت یکی از کارکنان در تصفیه ­خانه شیمی نیروگاه سیکل­ ترکیبی به اجرا در آمد،گروه­های عملیاتی از بخش­های ایمنی و آتش­ نشانی، درمانگاه، حراست، خدمات، شیمی سیکل­ ترکیبی و درمانگاه شرکت صدرا حضور داشتند.

     بخش عملیاتی مانور در پی مشاهده نشت مواد شیمیایی و درخواست کمک از اداره ایمنی و درمانگاه توسط کارکنان شیمی سیکل ­ترکیبی آغاز شد. پرسنل شیمی قبل از حضور اکیپ درمانی مصدوم فرضی را  به مکان دوش و چشم شویی هدایت و  نسبت به شستشوی چشم و محل سوختگی پوست وی مبادرت کردند.

 اکیپ درمانگاه پس از رسیدن به محل و انجام اقدامات اولیه مصدوم فرضی را به درمانگاه انتقال دادند، همزمان خنثی ­سازی و هدایت مواد شیمیایی به مسیر پساب توسط نیروهای ایمنی و آتش نشانی انجام پذیرفت و نیروهای حراست با کمک پرسنل ایمنی نسبت به کنترل محوطه، دور کردن افراد متفرقه و هدایت خودروهای امدادی به محل وقوع حادثه مبادرت کردند.

      همچنین در این مانور اکیپ اعزامی درمانگاه شرکت صدرا  نیز در محل حادثه حضور یافتند و در زمینه کمک به مصدوم و انتقال ایشان به درمانگاه همکاری نمودند.

      در پایان گروه پاکسازی نسبت به تمیز کاری محل و برداشتن موانع اقدام کردند.

      مراحل اجرایی این مانور طبق سین برنامه با موفقیت انجام شد.