کسب رتبه دوم سید امیرمحمدی در مسابقات احکام مقطع ابتدایی شهرستان بابل

1397/02/17 - 16:52

      سیدامیر احمد محمدی فرزند سیدحسین محمدی از کارکنان نیروگاه شهیدسلیمی نکا درمسابقات احکام مقطع ابتدایی پسران شهرستان بابل، رتبه دوم  مسابقات را به خود اختصاص داد.