آگهی مناقصه عمومی شماره 1403/13 ( خریدو راه اندازی بریکرهای 380 ولت واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا )