آگهی مناقصه عمومی شماره 1403/12 ( خرید retrofit بریکرهای 6.3kv ) واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا )