آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1403/7 ( خرید لوله های سوپرهیت sh1 , sh4 مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا)]