آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ( 1-1402/46 ) خرید 200 عدد دفلکتور نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی نکا )

چاپ

 

دریافت آگهی مناقصه

دریافت اسناد مناقصه