آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/28(خریدنمک دانه بندی شده واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا)

چاپ

 

دریافت آگهی مناقصه 

دریافت اسناد مناقصه