آگهی مزایده عمومی شماره 1401/19 ( فروش 6 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز)