مزایده عمومی شماره 1401/31 ( فروش 45 تن معادل 45000 کیلوگرم پسماند جامد کف کوره نیروگاه شهید سلیمی نکا )