آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 2- 16/1401 ( خرید قطعات 4 دستگاه تپ چنجر تایپ 1602 G11 ترانسفورماتور اصلی واحدبخار )