آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/29 ( تامین نیروی انسانی در بخشهای خدمات عمومی و پشتیبانی ، نگهداری ساختمانها و موتوری شرکت )