هنرجویان هنرستان شریف واقفی قائمشهر از نیروگاه نکا بازدید­کردند

1401/09/03 - 09:10

     هنرجویان هنرستان شریف واقفی شهرستان قائمشهر به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر با فرایند سخت تولیدبرق از تاسیسات نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازدید کردند.

      به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق نکا این بازدید که در راستای اردوی راهیان پیشرفت به منظور آگاهی و تعامل بیشتر هنرجویان هنرستان شریف واقفی شهرستان قائمشهر با سختی فرایند تولید برق در نیروگاه و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی برگزار شد در ابتدا کلیپ هایی در خصوص معرفی نیروگاه و سختی نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی به نمایش در­آمد. سپس کارشناسان نیروگاه به تشریح توانمندی­ها و دستاوردهای کارکنان نیروگاه، موفقیت­های حاصل شده در بخشهای مختلف و پیچیدگی مراحل مختلف تولید انرژی پرداختند.

    در پایان هنرجویان ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه­ بخار و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت همکاران و مراحل تولیدبرق آشنا شدند.