آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/25 ( خرید یک دستگاه اینورتر واحدبخار) نیروگاه شهید سلیمی نکا