تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره 1-18/ 1401 ( نسبت به خرید 6 دست زنجیر بانداسکرین و 6 دست اسکلت بانداسکرین پمپ خانه آب دریا ) نیروگاه شهید سلیمی نکا