آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/24 ( تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های نگهداری ، تعمیرات جاری ، میاندوره ای واحدهای بخار ، سیکل ترکیبی ، توربین انبساطی و تاسیسات عمومی نیروگاه شهید سلیمی نکا