آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/22 ( خرید مقدار 10/000 تن نمک دانه بندی شده مورد نیاز واحدبخارو 2000 تنک نمک دانه بندی شده نیاز واحدسیکل ترکیبی )